Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Sähköteknikot ja -insinöörit ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys. Sen kotipaikka on Lahden kaupunki.
Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Sähköteknikkojen Liittoon, jota näissä säännöissä nimitetään liitoksi. Yhdistyksen virallinen kieli on suomenkieli.

Tarkoitus ja sen toteutuminen

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 1. Edistää sähköalan henkilöiden yhteenkuuluvuutta.
 2. Valvoa jäsentensä etuja lainsäädännöllisissä ja työsuhteisiin liittyvissä asioissa.
 3. Edistää jäsentensä ammattitaitoa ja -pätevyyttä sekä kehittää ja avartaa heidän sivistyksellistä ja sosiaalista katsomustaan.
 4. Parantaa jäsentensä yleisiä ammatillisia etuja.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. Järjestelee kokouksia, kursseja, luentoja ja opintomatkoja, toimeenpanee keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä julkaisee tarvittaessa alan kirjallisuutta.
 2. Valmistelee ja tekee esityksiä sähköalan määräyksiin ja ohjeisiin sekä alan työmenetelmiin ja tarvikkeisiin liittyvissä kysymyksissä.
 3. Harjoittaa tiedotustoimintaa yhdistyksen tarkoitusperien tunnetuksi tekemiseksi.


Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita, ottaa vastaan lahjoituksia, järjestää arpajaisia asianomaisen luvan saatuaan sekä harjoittaa näyttely- ja koulutustoimintaa.

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen vähintään sähkötekniikan tai sitä läheisesti sivuavan tekniikan alan vastaavan tutkinnon suorittanut henkilö. Myös ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritettu tutkinto voidaan hyväksyä yhdistyksen jäseneksi pääsyä varten, mikäli se vastaa Suomessa suoritettua alan tutkintoa.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sähkötekniikan alalla ansioitunut henkilö.
Yhdistyksen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy sen johtokunta. Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi henkilöitä, jotka erikoisen ansiokkaasti ovat edistäneet yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen kokouksen määräämät jäsenmaksut. Jäsen, joka on ollut yhdistyksen jäsenenä vähintään viisi (5) vuotta ja on täyttänyt 65 vuotta tai on jäänyt eläkkeelle, on vapaa jäsenmaksun suorittamisesta seuraavan kalenterivuoden alusta. Vapaajäseneksi siirtymisen hyväksyy yhdistyksen johtokunta. 

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuodeksi valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittuina 7 jäsentä, joista 3 eroaa ensimmäisenä vuotena arvalla, seuraavana vuonna loput 4. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja varainhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.
Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 4 johtokunnan jäsentä on saapuvilla. Johtokunnan kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan asia arvalla.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus sekä pöytäkirjat on johtokunnan toimesta jätettävä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta tilitarkastajille, jotka tarkastuksen suoritettuaan antavat vuosikokoukselle kirjallisen lausunnon yhdistyksen tileistä ja hallinnosta viimeistään kaksi (2) päivää ennen vuosikokousta.

Kokoukset

10§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa johtokunnan lähemmin määräämänä aikana ja paikassa.
Yhdistyksen vaalikokous pidetään marraskuussa johtokunnan lähemmin määräämänä aikana ja paikassa.
Yhdistyksen johtokunta voi kutsua jäsenet määrättyä asiaa varten ylimääräiseen kokoukseen milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi ja on ylimääräinen kokous kutsuttava koolle aina, kun nimettyä asiaa varten vähintään 1/10 jäsenistä sitä yhdistyksen johtokunnalta kirjallisesti pyytää.
Kokouskutsut on sekä varsinaisiin että ylimääräisiin kokouksiin julkaistava vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta yhdessä paikkakunnan päivälehdessä tai jäsenkirjeellä.

11§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat.
 3. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus.
 4. Käsitellään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto.
 5. Vahvistetaan tilinpäätös.
 6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 7. Valitaan yhdistyksen edustajat liittokokoukseen.
 8. Valitaan yhdistyksen edustajaehdokkaat liiton toimielimiin.
 9. Käsitellään muut johtokunnan tai jäsenten esittämät kokouskutsussa mainitut asiat.


12§
Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat.
 3. Käsitellään alkavan vuoden toimintasuunnitelma.
 4. Käsitellään alkavan vuoden tulo- ja menoarvio.
 5. Määritellään jäsenmaksun suuruus ja perintätapa.
 6. Päätetään johtokunnan jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiot.
 7. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja.
 8. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 9. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
 10. Käsitellään muut johtokunnan tai jäsenten esittämät kokouskutsussa mainitut asiat.


13§
Yhdistyksen vuosi- ja vaalikokousten päätettäväksi tarkoitetut jäsenten ehdotukset on jätettävä kirjallisena johtokunnalle lausunnon antamista varten viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

14§ Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi milloin kysymys on sääntöjen 15§ ja 16§ mainituista asioista. Äänten mennessä tasan ratkaistaan asia arvalla.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

15§ Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Muutokselle on saatava liiton hyväksyminen ennen kuin se ilmoitetaan yhdistysrekisteriin.

16§ Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, aikaisintaan kahden (2) ja viimeistään viiden (5) viikon väliajoin asiaa käsittelemään kutsutussa yhdistyksen kokouksessa ja vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä.
Päätös toisen kokouksen ajankohdasta on tehtävä ensimmäisessä asiaa käsittelemään koolle kutsutussa kokouksessa.

17§ Jos yhdistys päätetään purkaa tai yhdistys lakkautetaan, päättää varoista yhdistyksen sen hetkinen johtokunta, joka käyttää ne näiden sääntöjen 2§ mainittuihin tarkoituksiin.